Politica de Privadesa


D'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es posa en coneixement dels usuaris d'aquest lloc web el següent:

1.- Les dades que els usuaris facilitin a CALGINTO seran incorporades a una base de dades de qui n'és titular i responsable CALGINTO, entitat amb domicili a carrer Major nº2 17538 Mosoll, provista de NIF: 40559125-M


2.- Quan, per a l'accés a determinats continguts o per a la utilització d'algun servei, calgui facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. En aquest sentit, serà obligació dels usuaris mantenir actualitzades les dades de tal manera que corresponguin a la realitat en cada moment


3.- En facilitar dades de caràcter personal a CALGINTO, per mitjà de les informacions en els formularis de recollida de dades o el seu enviament per qualsevol altre mitjà, els usuaris declaren acceptar plenament i sense reserves la incorporació de les dades facilitades als arxius de la mercantil CALGINTO, i el seu tractament automatitzat, en els termes previstos en el present document, on seran conservats de forma confidencial.


4.- La recollida de dades personals i el seu tractament automatitzat té com a finalitat possibilitar o facilitar la gestió, administració, millora i ampliació dels serveis que presta CALGINTO, així com l'enviament d'informació tècnica, promocional o comercial d'activitats o serveis ofertats. CALGINTO podrà conservar aquestes dades un cop finalitzada tota relació amb l'usuari.


5.- En facilitar dades de caràcter personal, l'usuari consenteix i accepta la remissió d'informació promocional o comercial per part de CALGINTO, si bé l'usuari pot en qualsevol moment revocar el seu consentiment per mitjà de l'enviament d'un e-mail a info@calginto.com.


6.- CALGINTO en cap cas vendrà ni arrendarà dades personals dels usuaris, ni les facilitarà a tercers, sempre i quan no hi hagués consentiment explícit de l'usuari. Aquest consentiment només serà efectiu després de quinze dies després que fos formulat per CALGINTO. L'usuari podrà denegar o revocar el seu consentiment per mitjà de l'enviament d'un e-mail a info@calginto.com.


7.- Els usuaris podran exercitar en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals. L'exercici d'aquests drets podrà efectuar-se per mitjà de l'enviament d'un e-mail a info@calginto.com, o per qualsevol altre mitjà que permeti de conèixer la identitat de l'usuari que exerciti qualsevol dels drets esmentats.


CALGINTO es compromet a no cercar informació innecessària sobre els seus usuaris, a tractar amb extrema diligència la informació personal que li puguin facilitar i a acomplir l'obligació de servar secret pel que fa a les dades facilitades pels usuaris. Igualment, CALGINTO es compromet a adoptar en tot moment els nivells de seguretat legalment requerits per tal d'evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat o el robatori de dades personals, implementant per aquesta finalitat tots els mitjans i sistemes tècnics de què disposi, tenint en compte l'estat del desenvolupament tecnològic del moment, la naturalesa de les dades emmagatzemades i el riscos a què estiguin exposats tant siguin per efecte de l'acció humana o per efecte del medi físic o natural. Això no obstant, els usuaris han de ser conscients que les mesures de seguretat en l'entorn d'Internet no són inexpugnables i que, per tant, han d'assumir els riscos que aquesta circumstància pugui comportar.


9.- CALGINTO es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la seva política de tractament i seguretat de les dades personals, sempre respectant la legislació vigent en matèria de protecció de dades, prèvia comunicació als interessats per mitjà d'aquesta mateixa pàgina o per qualsevol altre mitjà que consideri oportú.