Avís Legal.

1.- Informació general

Aquestes Condicions Generals regulen l'ús del lloc web CALGINTO, al qual s'accedeix per mitjà de l'adreça principal www.caleudald.com. En compliment de la llei del que preveu la llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa que aquest lloc web ha estat creat, és mantingut i és propietat de CALGINTO, amb domicili al carrer Major nº2, 17538 Mosoll, NIF: 40559125-M. Els usuaris poden establir comunicació directa i efectiva amb la mercantil titular del present lloc no sols mitjançant visita personal o correu adreçat al seu domicili social, a les senyes suara esmentades, així com per correu electrònic a l'adreça: info@calginto.com.

2.- Acceptació de les condicions d'ús

L'accés al lloc web o la seva utilització en qualsevulla forma implica l'acceptació de totes i cadascuna de les presents condicions generals d'ús, a més de les que unilateral-ment pugui establir CALGINTO. En conseqüència, serà responsabilitat del visitant o usuari l'atempta lectura de les condicions generals d'ús vigents en cadascuna de les ocasions en què accedeixi a aquest lloc web. L'utilització de determinats serveis implicarà igualment l'acceptació, sense reserva, de les normes particulars o instruccions que CALGINTO podés establir en qualsevol moment amb caràcter específic, substitutiu o complementari al de les presents condicions generals.

3.- Condicions de accés

En general, l'accés a la informació i als serveis facilitats per CALGINTO serà lliure i gratuït, i no s'exigirà als usuaris que facilitin dades personals, ni la utilització de contrasenyes, ni la prèvia subscripció, llevat de per accedir a determinats continguts o serveis que ho facin necessari. Quan, per a l'accés a determinats continguts o per a la utilització d'algun servei, calgui facilitar dades de caire personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. CALGINTO donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en les condicions i termes indicats en la secció de política de protecció de dades personals. Igualment, en aquests casos, i si calgués la utilització de contrasenyes d'accés, els usuaris hauran de tenir en compte el següent: - la contrasenya escollida no podrà ser contrària a la moral ni als bons costums generalment acceptats ni podrà lesionar els drets a l'honor i a la pròpia imatge de tercers, així com tampoc infringir en cap circumstància els drets de la propietat industrial o intel·lectual de tercers. - les claus d'accés són per a ús personal i exclusiu de l'usuari titular, i la seva custòdia, confidencialitat i correcta utilització són de la seva exclusiva responsabilitat. CALGINTO no serà responsable per cap perjudici en què l'usuari o tercers puguin incórrer com a conseqüència de que altres persones utilitzin la seva contrasenya, amb o sense consentiment o coneixement de l'usuari. - CALGINTO es compromet a complir amb l'obligació de secret respecte de la contrasenya utilitzada per l'usuari.

4.- Condicions d'utilització

La utilització del lloc web de CALGINTO haurà d'obeir al contingut d'aquestes Condiciones Generals, a qualsevulla disposició legal aplicable i a les exigències de la moral i dels bons costums generalment acceptats, així com a les d'ordre públic. Llevat de prèvia i expressa autorització de CALGINTO, els usuaris únicament podran utilitzar els seus continguts i serveis per a ús propi i personal i, per tant, s'abstindran de realitzar qualsevol acte que, directa o indirectament, suposi una explotació comercial dels mateixos. En tot cas, els usuaris utilitzaran els continguts i serveis facilitats per CALGINTO de conformitat amb la legalitat vigent, i assumiran les responsabilitats que els correspongui per les conductes o activitats que, en qualsevol forma, puguin resultar il·lícites o lesives per als drets de tercers o que puguin perjudicar, impedir o limitar la utilització d'aquest lloc web a altres usuaris. Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol classe que CALGINTO pugui sofrir, directa o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment de la normativa vigent o de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions generals d'ús d'aquest lloc web. CALGINTO es reserva el dret de denegar unilateral-ment i en qualsevol moment, l'accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús, sense previ avís o justificació.

5.- Propietat industrial

La denominació CALGINTO, així com altres signes distintius (gràfics o denominatius que apareixen en aquest lloc web són propietat de la mercantil CALGINTO qui té el dret exclusiu d'utilitzar-los en el tràfic econòmic. En conseqüència, queda prohibida la seva utilització per part de tercers que en facin ús sense autorització. L'eventual presència en aquest lloc web de signes distintius de titularitat aliena a la ressenyada en el paràgraf anterior s'efectua sense finalitat comercial i amb l'autorització dels seus legítims propietaris, sempre amb el degut respecte als seus drets.

6.- Noms de domini

En el mateix sentit que l'esmentat en l'apartat anterior, el nom de domini i tots aquells que serveixin per accedir de forma directa al present lloc web son de titularitat exclusiva de la mercantil CALGINTO, o bé el seu ús li ha estat cedit pel titular. La indeguda utilització dels mateixos en el tràfic econòmic suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i serà perseguit d'acord amb els mitjans previstos per la Llei.

7.- Drets d'autor

Els continguts, textos, fotografies, logotipus, imatges, sons, vídeos, animacions, gravacions, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevulla creació intel·lectual existent en aquest llocs, així com el propi lloc web en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual.

Queden exceptuats d'aquesta protecció aquells arxius o programes d'ordinador de no titularitat de CALGINTO i d'accés gratuït (freeware) que l'usuari pugui descarregar des de diverses pàgines d'aquest mateix lloc web amb la finalitat de possibilitat o facilitar l'accés als mateixos. Es tracta, en tot cas, d'aplicacions que tenen el caràcter de domini públic per expressa voluntat dels seus autors.

8.- Reserva d'accions

L'ús dels continguts o serveis de CALGINTO no implica ni suposa la concessió de llicència o autorització de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual o sobre qualsevol altre dret. L'usuari d'aquest lloc web es compromet a respectar els drets esmentats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas CALGINTO l'exercici de tants mitjans o accions legals com li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

9.- Enllaços

En aquest lloc web l´usuari podrà trobar diversos vincles que el duran a pàgines web independents de CALGINTO. Aquesta vinculació s´efectua sense ànim de lucre. CALGINTO no es fa responsable dels continguts als quals s´accedeixi per mitjà dels esmentats enllaços, ni de les modificacions que es duguin a terme en els mateixos, ni de l´ús que se´n faci. No obstant, CALGINTO es compromet a fer el possible per evitar l´existència en el seu lloc web d´enllaços a llocs de contingut il·legal, que promoguin activitats il·lícites, racistes o xenòfobes o que, en general, atemptin contra els principis de llibertat i de dignitat humana o vulnerin els valors i drets reconeguts per la Declaració Universal dels Drets Humans. En cas que es tingui coneixement efectiu que la informació a la que remet algun enllaç, CALGINTO es compromet a actuar amb la deguda diligència per eliminar o inutilitzar l´esmentat enllaç. Donat el cas que el titular d´algun lloc web estimés que algun enllaç establert des de CALGINTO afecta en qualsevol aspecte els seus drets o li suposa un mínim perjudici, tan sols ho ha de comunicar per mitjà de l´enviament d´un e-mail a info@calginto.com, o per qualsevol altre mitjà, en la confiança que l´enllaç serà donat de baixa de forma immediata o modificat satisfactòriament per a l´interessat, sense necessitat d´ulteriors tràmits o explicacions de la seva part.

10.- Exempció de responsabilitat

Els usuaris han de ser conscients que, en tot cas, la utilització dels continguts i serveis d'aquest lloc web es fa baix el seu propi risc i baix la seva única i exclusiva responsabilitat, i que CALGINTO no garanteix: - l'operativitat o disponibilitat dels seus continguts o serveis. No obstant, quan sigui raonablement factible o previsible, s'avisarà els usuaris de possibles interrupcions del seu funcionament. - la privacitat i seguretat de la utilització dels seus serveis, ni que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de l'accés o utilització que els usuaris puguin fer dels seus continguts o serveis, i, conseqüentment, exclou tota responsabilitat en aquest aspecte. - l'absència de virus i de qualsevol altre tipus d'elements perniciosos introduïts o subministrats per proveïdors de continguts o serveis, o per altres usuaris o tercers que puguin introduir alteracions o problemes de qualsevol classe en els sistemes informàtics (programari i maquinari) dels usuaris o en els documents electrònics i arxius emmagatzemats en els seus sistemes informàtics. En qualsevol cas, CALGINTO agraeix a la bestreta tota mena de suggeriments, rectificacions o comentaris que contribueixin a evitar o corregir qualsevol tipus d'irregularitat de la forma més ràpida i eficient possible. Aquestes comunicacions poden enviar-se per e-mail a info@calginto.com.

11.- Modificació i finalització dels serveis

Si bé la durada d'aquest lloc web és indeterminada, CALGINTO es reserva el dret de modificar, suspendre o donar per acabada la prestació dels seus serveis o continguts, parcial o totalment, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ als usuaris. Igualment, CALGINTO podrà modificar en qualsevol moment les condicions d'ús d'aquest lloc web.

12.- Llei i jurisdicció aplicable

Les presents Condicions Generals d'Ús es regeixen per les lleis catalanes, i subsidiàriament per les espanyoles. Qualsevol controvèrsia en relació amb el lloc web de CALGINTO se substanciarà davant els tribunals de la ciutat de Girona, i els seus superiors jeràrquics, amb expressa renúncia a d'altres furs, si n'hi hagué i fossin diferents dels esmentats.